Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 10 november 2019

Hoezo een ‘duurzame coalitie’?

geschikt? ongeschikt? een beetje ertussen

D66 is redelijk tevreden over het duurzame karakter dat de programmabegroting voor 2020 ademt. In woord dan. Want actie blijft vooralsnog achterwege. Van alle zaken waarop in deze begroting wordt getemporiseerd, vormt duurzaamheid eenderde van het totaal. Onbegrijpelijk, vindt D66.

Met deze woorden trapte fractievoorzitter Tom Verhoeve de behandeling van de begroting 2020 af. Verhoeve heeft het gehad over:

Waar is de wil om duurzaam te handelen?

Aanleiding voor deze uitspraak is de recente beantwoording op de schriftelijke vragen over de ja/ja-sticker. “Ja, het college vindt dat duurzaam de standaardkeuze moet zijn” en “ja, het college is het eens dat voorkomen van papierafval wenselijker is” maar zodra gevraagd wordt om op zijn minst onderzoek te doen naar invoering van het systeem met een ja/ja-sticker, is de reactie “het college acht een besluit hierover prematuur”.

D66 vraagt zich af hoe dit college de duurzame ambities van deze raad wil realiseren, als men dit soort relatief kleine maatregelen niet eens wìl uitvoeren?

Uitvoeren: dàt is de echte opgave voor dit college

Voor uitvoering van duurzame ambities is budget nodig. Dat begrijpt D66 heel goed. Dat in het coalitieakkoord 400.000 euro is gereserveerd voor Matchingsfund Groen Geluk konden we daarom op zich begrijpen. Maar inmiddels is alweer 150.000 euro van dit – voor duurzame ambities – gereserveerde geld weggegeven! Of… getemporiseerd… zoals dat tegenwoordig blijkbaar heet.

Is het college te laat tot planvorming gekomen? Gaat er überhaupt nog een plan komen? Of kunnen we beter zelf voorstellen indienen om dat geld aan duurzame uitvoering ten goede te laten komen?” vraagt Tom Verhoeve zich af. D66 heeft ideeën genoeg.

Van alle zaken waarop in deze begroting wordt getemporiseerd, vormt duurzaamheid eenderde van het totaal. Onbegrijpelijk, vindt D66.

Inwoners worden gestraft voor goed gedrag

We stappen af van omgekeerd inzamelen op verzoek van de meerderheid in deze raad. Onze GroenLinks wethouder wil het uitvoeren en onze PvdA wethouder mag het nieuws brengen dat de extra kosten hiervan voor de inwoner zijn, zo’n € 20 per huishouden extra. Terwijl de hoeveelheid restafval nauwelijks afneemt.

Inwoners die keurig scheiden worden zo gestraft!

Is dit de verantwoordelijkheid die GroenLinks en PvdA willen dragen? Dit willen ze wèl uitvoeren? Hoe gaan ze dit uitleggen aan hun achterban? Aan hun kiezers? Aan onze inwoners?” vroeg Tom Verhoeve zich hardop af tijdens de raad. “Hadden ze een andere keuze, hoor ik u denken? Wel, laat ik zo zeggen: als het om woningbouw zou gaan, had onze wethouder al lang met zijn portefeuille staan zwaaien.

D66 vraagt zich af hoe het College achter het besluit om te gaan nascheiden kan staan. “Hoe dit past in het oh zo duurzame profiel dat we willen nastreven als stad?

D66 is in ieder geval duidelijk: D66 is vóór omgekeerd inzamelen. Vóór het verminderen van de afvalberg en vóór het vergroten van het hergebruik van grondstoffen.

Waar blijven die nieuwe schoolgebouwen?

D66 is ook vóór goed onderwijs. In goede schoolgebouwen. Waar leerprestaties optimaal tot hun recht komen. We zijn tevreden met de inzet op groene schoolpleinen, iets waar D66 zich al jaren hard voor heeft gemaakt.

Maar wanneer kunnen onze leerlingen eindelijk in de beloofde goede schoolgebouwen les krijgen? In juni 2018 hoefde alleen nog maar een handtekening gezet te worden door Prokino om in Vreeswijk tot ontwikkelingen over te gaan. Nu, anderhalf jaar later, lijkt er geen stap te zijn gezet. Ook in de Doorslag is het al tijden stil.

Het College heeft toegegeven dat het te lang stil heeft gelegen. Mede dankzij onze aansporing, komt de wethouder binnenkort met een update.

Ook aandacht voor goede woningen

Onze woningbouwopgave is fors. Juist in dit kader wil D66 een lans breken voor nog een speerpunt. Om onze ambities te realiseren is het belangrijk om te bouwen voor de toekomst. Doordat we nu al weten dat niet onze hele woningvoorraad energieneutraal te krijgen is, lijkt het D66 slim om te onderzoeken hoe we energiepositieve woningen in een klimaatbestendige omgeving kunnen realiseren in Rijnhuizen en City. Dan lopen we echt voorop. Dan besparen we onze inwoners echt geld en kopzorgen. En profiteert het klimaat optimaal.

Inclusieve stad, inclusieve arbeidsmarkt

Bij de kadernota hebben we als raad al gekozen om de regenboog als symbool voor inclusiviteit in onze stad terug te laten komen. Een mooie en belangrijke stap.

Inclusiviteit vraagt echter meer. Helaas moeten we constateren dat de arbeidsmarkt nog niet inclusief genoeg is. Jongeren vinden nog steeds moeilijk een baan, mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt ook. Net als mensen met een niet Nederlandse achternaam. We zien het ook bij vrouwen, of juist de man die net iets ouder is dan 50 jaar.

Niet iemands talent of motivatie staat centraal, maar kenmerken die niet relevant zijn voor de functie zijn bepalend. Dat moeten we tegengaan. Sterker nog, dat willen we ook, we willen immers kansen voor iedereen. Zo hebben we in de economische visie onder andere gekozen om de werknemer centraal te stellen.

Vergelijk het met maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dat is iets wat we inmiddels nadrukkelijk doen. We vragen dat zelfs van onze samenwerkingspartners en leveranciers. Wat D66 betreft zetten we op het gebied van de inclusieve arbeidsmarkt ook zo’n stap, door te kiezen voor maatschappelijk verantwoord aannemen. Dat begint met transparante werving- en selectieprocedures. Kandidaten die de werving- en selectiefase niet succesvol zijn doorgekomen, krijgen persoonlijke en constructieve feedback op hun sollicitatie.

D66 heeft een motie ingediend waarin wordt voorgesteld om als gemeente net dat stapje extra te zetten. Om het goede voorbeeld te geven en dit ook te vragen van onze samenwerkingspartners en leveranciers. Een voorstel dat geen financiële bijdrage vraagt, maar vooral een structurele oplossing biedt in ons handelen.

Goed nieuws: het College heeft toegezegd om haar eigen sollicitatieprocedure nog eens tegen het licht te houden. En ook haar samenwerkingspartners en leveranciers hierop te bevragen.