Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 17 september 2018

Tramhalte Merwestein blijft!

D66 is in verweer gekomen tegen sluiting van tramhalte Merwestein. De voorgenomen sluiting kwam als een grote verrassing. De provincie heeft als concessiehouder het recht om zo’n besluit te nemen. Dat betekent wat ons betreft dat de provincie ook de plicht heeft om samen met de lokale omgeving tot een goede afweging te komen. Dat heeft niet plaats gevonden.

Daarom heeft D66 zich hard gemaakt om het voorgenomen besluit teniet te doen. De tot nu toe bekende argumenten zijn ons inziens niet toereikend. Het belangrijkste argument is dat de halte weinig gebruikt wordt. Alhoewel dat klopt, kan je op twee manieren dit oplossen. Sluiten is de makkelijkste manier. De andere manier is om de halte aantrekkelijker en toegankelijker te maken. De ligging van de halte is goed: je komt vanaf tramhalte Merwestein gemakkelijk naar vier toplocaties: sportcentrum en zwembad Merwestein, het stadspark Oudegein, het St. Antoniusziekenhuis en het oostelijk deel van het stadscentrum, waar ook het Theater De Kom en het Stadshuis gevestigd zijn. Er is dus potentie om het aantal gebruikers toe te laten nemen.

Gemeenteraad unaniem achter D66

Tijdens de raadsvergadering op donderdag 20 september heeft D66 samen met andere partijen daarom twee moties ingediend. Eén om de Provinciale Staten op te roepen om de tramhalte te behouden, en één waarin we het College oproepen om met een plan van aanpak te komen om de tramhalte kwalitatief te verbeteren. Beide moties zijn unaniem aangenomen. In de Provincie heeft D66 samen met o.a. PvdA op maandag 24 september een amendement ingediend waarmee tramhalte Merwestein open blijft.

Wat is eraan vooraf gegaan?

Op 11 juli 2018 hebben Gedeputeerde Staten (zeg maar het College van B&W van de provincie) voorgesteld om tramhalte Merwestein in Nieuwegein te sluiten. Dit voorstel maakt onderdeel uit van een groter pakket van maatregelen om de tramhaltes in 2020 te verlagen en te verlengen. Dat is nodig omdat dan nieuwe tramstellen – zogeheten lage vloer trams – worden ingezet op de lijnen Nieuwegein-Zuid – Utrecht – IJsselstein v.v. Dit voorgenomen besluit kwam als een volslagen verrassing.

In de winter van 2018 heeft in Nieuwegein een informatieavond plaats gevonden over de aanpassingen van de tramhaltes. Tramhalte Merwestein werd daarbij niet behandeld. Meer informatie zou voor de zomer beschikbaar zijn. Bij het uitblijven van meer informatie heeft D66 schriftelijke vragen gesteld aan het College. Deze vragen werden pas beantwoord na het naar buiten komen van het voorgenomen besluit. De antwoorden waren aanleiding voor aanvullende vragen.

Waar kan ik meer informatie vinden?

Op 6 september heeft de inhoudelijke commissie van de gemeenteraad Nieuwegein het onderwerp besproken. Het stond als 7e punt op de agenda. Op het raadsinformatiesysteem zijn de schriftelijke vragen, de gegeven antwoorden, de brieven van belanghebbenden en rapporten terug te vinden. Ook is een audiobestand beschikbaar van de commissiebehandeling.

Daarnaast hebben op 3 september de provinciale staten het onderwerp behandeld. Agendapunt 4.2 gaat over dit onderwerp.

Tenslotte hebben lokale media als het AD, RTV Utrecht, pen.nl en Nieuwegein Nieuws bericht over dit onderwerp.